• شماره فنی آی سیTPS22913CYZVR
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید

توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه