مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیS5N5C12X01-6630
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
  • شما باید عضو سایت شوید
  • شما باید عضو سایت شوید
S5N5C12X01-6630
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه