مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیK3UH5H50MM-NGCJ
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
K3UH5H50MM-NGCJ
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه