مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیBCM43454HKUBG
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
  • شما باید عضو سایت شوید
  • شما باید عضو سایت شوید
BCM43454HKUBG
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه