مشخصات فنی
  • شماره فنی آی سیTC7SG17AFS
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید
توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
TC7SG17AFS
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه