• شماره فنی آی سیEDFB232A1MA-JD-F
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید

توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
  • شما باید عضو سایت شوید
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه