• شماره فنی آی سیWL2810D28-4
  • کارخانه سازنده آی سی شما باید عضو سایت شوید
  • نوع آی سی شما باید عضو سایت شوید

توضیحات
شما باید عضو سایت شوید
ایراد مربوط به خرابی آی سی
مدل هایی که این آی سی در آن به کار رفته است
آی سی های مشابه