لیست هاردهای مشابه گوشی های هوآوی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷.۷.۲۹

کپی فقط با لینک به سایت inmobile.ir مجاز است!

این لیست به روز رسانی می شود.

1

3C  (H30-U10)

THGBM5G6A2JBAIR

2

3C (H30-T00)

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

3

3C Lite (Hol-U19)

H9TP18A8JDMC

4

3X (G750-T00 , G750-U10)

THGBMAG7A2JBAIR

5

4C (CHM-U01)

KLM8G1GEND-B031

SDIN8DE1-8G

6

4X (CHE1-CL20)

SDIN8DE1-8G

KLM8G1GEND-B031

7

4X (CHE2-L11)

SDIN8DE1-8G

KLM8G1GEND-B031 (8GB)

KLMAG2GEND-B031 (16GB)

8

CHM-U01

KLM8G1GEND-B031

9

CUN-L21

H9TQ64A8GTMC

10

G Play (G735-L03)

KLM8G1GEND-B031

SDIN8DE1-8G

11

G510 (U8951)

KMSJS000KA-B308

12

G510-0100

H9DP32A4JJBC

KMS5V000KM-B308

KMSJS000KM-B308

SD5DH24A-4G

13

G520-5000

MNJS000ZM-205

14

G525-U00

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

15

G600 (u8950)

SD5DH26A-4G

16

G610-U00

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

17

G610-U20

H9TP17A8JDAC

H9TP32A8JDBC

H9TP32A8JDMC

H9TP64A8JDMC

KMK5U000VM-B309

KMK5W000VM-B312

KMK7U000VM-B309

KMK8U000VM-B410

KMK8X000VM-B412

KMKUS000VM-B410

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

H9TP32A8JDAC

18

G615-U10

H9TP32A8JDAC

19

G620 (G620-UL01)

H26M31003GMR

20

G620S-L01

KMK7U000VM-B309

SD7DP28C-8G

H9TP65A8JDAC

21

G630

H9TP32A4GDBC

H9TP32A8JDAC

KMK5X000VM-B314

KMK8X000VM-B412

MT29PZZZ8D4BKFSK-18-WT (MICRON)

H9TP32A8JDBC

22

G630-U00

H9TP32A8JDBC

23

G630-U10

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

24

G630-U252

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

25

G6-U00

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

26

G6-U10

H9TP32A4GDBC

KMK5X000VM-B314

H9TP32A8JDMC

KMK7U000VM-B309

KMK8X000VM-B412

KMKJS000VM-B309

KMKUS000VM-B410

MT29PZZZ8D4BKFSK-18-WT (MICRON)

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

H9TP32A8JDBC

27

G700-U10

SDIN7DP2-8G

28

G700-U20

KLM8G2YE4C-C001

KLMAG2GEAC-B031

KLMAG4FE4B-B002

KLMAG4FEJA-A001

KLMAG8DEHE-A101

KMVTU000LM-B503

SDIN5C2-16G

SDIN7DU2-16G

SDIN7DU2-8G

THGBM4G7D2JBAIM

SDIN7DP2-8G

KLMAG2GE4A-A001

29

G716-L070

SD1N7DP2-4G

30

G730-L073

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

31

G730-L075

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

32

G730-U10

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

33

G730-U27

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

34

G750-T00

H26M41103HPR

THGBMAG7A2JBAIR

35

G7-L01

H9TQ18ABJTMC

36

GR3 (TAG-L21)

H9TQ17ABJTMC

KMQ7X000SA-B315

KMR310001M-B611

37

GR5 (KII-L21)

KMQ310013M-B419

38

GX1 (SC-CL00)

H9TQ65A8GTMC

39

Honor 2 (U9508)

H9TQ64A8GTMC

TY90GH131451RC

40

Honor 6

KLMAG2GEAC-B001

THGBMBG7D2KBAIL

41

Honor 6 (H60-L04)

KLMAG2GEAC-B001

42

Honor 6 Plus

THGBMBG8D4KBAIR

43

Honor 6X (BLN-L21)

TYR0IH331667RB

H9TQ52ACLTMC

44

Honor 7 (PLK-UL100)

THGBMB7D2KBAIL

45

Honor 7x

 

46

LUA-U22

H9TQ64A8GTMC

47

Mate (MT1-U01)

TY90GH131451RC

48

Mate 10 Pro

KLUCG4J1ED-B0C1

49

Mate 2 (MT2-C00)

KLMAG2GEAC-B001

50

Mate 7 (MT7-CL00)

THGBMAG7A2JBAIR

51

Mate 7 (MT7-L09)

THGBMAG7A2JBAIR

52

Mate 8 (NXT-AL10)

THGBMFG8C4LBAIR

53

Mate S (CRR-UL00)

KLMCG8GEND-B031

KLMCG8GE4A-A001

54

MediaPad 10 Link (S10-201U)

SDIN7DP4-16G

55

Mediapad 7 Youth (S7-711U)

Y9A0A111527KA

56

MediaPad 7 Youth2

H9TP65A8JDAC

57

MediaPad T1 (T1-701u)

TYD0HH231632RC

58

MT1-U06

KMVUS000LM-B304

59

P2 6011

TYA0HH131570RC

60

P6-C00

THGBM5G7A2JBAIR

61

P6-U06

SD5C26A-8G

KMVUS000LM-B304

62

P7

H9TQ18ABJTMC

63

P7-L10

KLMAG2GEAC-B001

THGBMBG7D2KBAIL

64

P8 (GRA-UL00)

KLMAG2GEND-B031

65

P8 Lite (ALE-L21)

KMR310001M-B611

H9TQ17ABJTMC

66

P8 L09

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

SDIN9DW4-32G

SDIN9DW4-16G

67

P9 (EVA-AL00)

KLMBG2JENB-B041

68

P9 (EVA-L19)

KLMBG2JENB-B041

69

P9 Lite (VNS-L21)

H9TQ17ABJTAC

70

S7-601U

SDIN7DP2-8G

71

U8815

H26M42003GMR

H9DP32A6AJAC

H9DP32A4JJBC

KMJJS000WA-B409

KMJJS000WM-B409

KMS5U000KM-B308

KMS5V000KM-B308

SD5DH24A-4G

SD5DH26A-4G

KMSJS000KA-B308

KMSJS000KM-B308

H9DP32A4JJAC

72

Y210-0100

K524G2GACH-B050

73

Y300-0100

H9DP32A4JJAC

H9DP32A4JJBC

KMJJS000WA-B409

KMS5U000KM-B308

KMS5V000KM-B308

KMSJS000KA-B308

SD5DH24A-4G

KMSJS000KM-B308

74

Y320-U30

SD7DP24F-4G

75

Y511

H9TP32A4GDBC

76

Y511-U30

H9TP32A4GDMC

H9TP32A8JDBC

KE4CN2L2HA5A2A (KINGSTON)

KMK5U000VM-B309

KMK5X000VM-B314

KMK5X000YM-B314

KMN5X000ZM-B209

KMN5W000ZM-B207

MT29PZZZ8D4BKFSK-18-WT

TYC0FH121597RA

SD7DP24F-4G

KMN5U000ZM-B203

H9TP32A4GDBC

77

Y520 (Y520-U22)

H9TP32A4GDCC

78

Y530-U00

H9TP32A4GDCC

79

Y550-L01

SD7DP28C-4G

80

Y560-U02

H9TP65A8JDMC

81

Y5II (CUN-U29)

H9TQ64A8GTMC

82

Y6 (SCL-U31)

H9TQ64A8GTMC

83

Y6 (SCL-U31) Mediatek

KMK8X000VM-B412

84

Y6 (SCL-U31) Qualcomm

KMQN1000SM-B316

85

Y600 (Y600-U20)

H9TP32A4GDCC

KMN5X000ZM-B209

SD7DP24C-4G

SDIN5C2-4G

86

Y625 (Y625-U32)

TYDOFH221641RA