مطابقت دادن پایه آی سی های BGA در نقشه و روی برد موبایل

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶.۶.۲۰

 فیلم آموزش  مطابقت دادن پایه آی سی های BGA در نقشه و روی برد موبایل