مطابقت دادن پایه آی سی های BGA در نقشه و روی برد موبایل